Celebration World Refugee Day

We invite you to the celebration

World Refugee Day

June 20, 2018

Wednesday

The beginning at 12:00

Park of T. Shevchenko, Tereshchenskaya str., 10